Kategórie
Z praxe rozpočtára

Predlženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži

Vo svojej praxi sa stretávam s rôznymi situáciami a jednou z nich je aj časté predlžovanie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. Prečo využívať tento inštitút predlženia lehoty a ako sa to robí?

O lehote zo zákona o verejnom obstarávaní

(2) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,

b) 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.

(3) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.

(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 2 písm. a), lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.

(5) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,

b) 20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.

Zdroj: Zákon 343/2015 Z. z. (o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
§ 66, ods. (2)

Prečo sa predlžujú lehoty na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní?

V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy je lehota na predkladanie ponúk predlžovaná, ničím výnimočným nie je, ak je predlžovaná aj niekoľkokrát.

Najčastejším dôvodom na predlženie lehoty na predkladanie ponúk, pri stavebných verejných obstarávaniach je, že samotné podklady pre spracovanie cenovej ponuky obsahujú chyby. Niekedy až tak závažné, že nie je možné spracovať presný rozpočet stavebných prác.

V tomto prípade dochádza k otázkam od uchádzačov pre verejného obstarávateľa. Najčastejšie sa týkajú nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer.

PRÍKLAD: V mojej praxi sa stretávam aj s nesúladom výkazu výmer s reálnou situáciu. Ako príklad uvádzam situáciu z poslednej zákazky, kde vo výkaze výmer je rátane s odvozom kontaminovanej zeminy na špeciálnu skládku nebezpečného odpadu. Vzdialenosť na odvoz zeminy je vo výkaze uvádzaná do 25km. Reálne je najbližšia skládka viac ako 60km.

Tento príklad je ukážkový, kedy je potrebné pre kvalitné spracovanie rozpočtu, pýtať sa obstarávateľa n chybu v dokumentáciu a žiadať nápravu.

Stavebné rozpočty sa často robia „na poslednú“ chvíľu. Preto otázkou uchádzač často dosiahne predlženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní.

Špekulatívne využitie možnosti predkladania otázok verejnému obstarávateľovi

Každé takéto položenie otázky verejnému obstarávateľovi musí byť v uvedenej lehote. Sú prípady, kedy je otázka položená tesne pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Častokrát ide o obštrukcie zo strany záujemcov. V takomto prípade je voči takýmto obštrukciám verejný obstarávateľ chránený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., pričom môže odmietnuť odpovedať na danú otázku s odôvodnením, že nebola položená dostatočne vopred.

Čo však v prípade, že otázka, ktorá bola položená tesne pred lehotou na predkladanie ponúk, je kvalitná, a teda verejný obstarávateľ považuje za potrebné na ňu odpovedať? Samotné administrovanie odpovede, jej zverejnenie a zaslanie všetkým známym záujemcom nie je možné stihnúť do lehoty na predkladanie ponúk. Vzniká tak otázka, či možno lehotu na predkladanie ponúk predĺžiť po jej uplynutí. Napríklad v prípade, ak by verejný obstarávateľ neotvoril predmetné ponuky a k predĺženiu už uplynutej lehoty na predkladanie ponúk by prišlo pred otvorením ponúk

Zdroj: Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí

Prečo využívam možnosť položiť otázku verejnému obstarávateľovi ja?

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Aby som zákazníkovi poskytla služby v najvyššej kvalite.

Ak nie je z dokumentácie všetko jasné a neviem sa oprieť o exaktné dáta, potom ani výsledok mojej práce nemôže byť 100%-ný. Na dosiahnutie kvalitného rozpočtu preto využívam všetky zákonné spôsoby, aby výsledok bol bezchybný.

Ďalším dôvodom prečo využívam položenie otázky obstarávateľovi je, aby súťaž bola spravodlivá.

Vrátim sa k príkladu s vývozom kontaminovanej pôdy, ktorý som uviedla vyššie. Ak by som v tomto prípade nepoložila otázku obstarávateľovi a ten by vo výkaze neupravil vzdialenosť na odvoz zeminy z 25km na 60km, potom by bola mnou rozpočtovaná suma vyššia, ako cena ostatných uchádzačov, ktorí si neoverili reálny skutkový stav a rátali by s vývozom do 25km. Výsledkom by bolo, že môj zákazník by bol v súťaži vyhodnotený ako neúspešný uchádzač.

V každej súťaži, pre ktorú spracovávam rozpočet sa snažím hájiť záujmy môjho zákazníka a urobiť všetko preto, aby rozpočet, ktorý zákazníkovi odovzdám bol čo najpresnejší. Tým sa zvyšujú šance na úspech vo verejnom obstarávaní a šanca, že sa stavebný projekt zrealizuje s kladným hospodárskym výsledkom. A o to predsa ide.

Za seba sa priznám, že občas sa snažím cielene nájsť chybu v dokumentácii, aby som položila otázku v stanovenom termíne a predlžila tak lehotu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Vždy nejakú chybu nájdem., preto to považujem za legitímny nástroj, nie obštrukciu. Polemiku o tom, či je to v tomto prípade špekulatívne nechávam otvorenú.

Podstatou celého problému nie je špekulatívne konanie uchádzačov, ale nedostatočne pripravené verejné obstarávanie a nepresne spracovaná dokumentácia.