Kategórie
Predbehni konkurenciu

Výber dodávateľa v stavebníctve

Jedna z dôležitých fáz pri zhotovení stavebného diela je výber dodávateľa. Či už ide o stavebné práce, alebo materiál, postup pri výbere, ktorý opíšem v článku, je podobný.

Na úvod opíšem výberové kritéria a nižšie vysvetlím výberový vzorec. Dve kľúčové tézy pri výbere dodávateľa.

Kritéria pri výbere dodávateľa

Asi pre každého investora je najsilnejším kritériom cena. Avšak Nie vždy, toto kritérium, garantuje želaný výsledok. Fušerská robota, alebo nekvalitný materiál môžu v konečnom dôsledku urobiť väčšiu škodu ako osoh.

Pri výbere dodávateľa by sme mali prihliadať na viaceré požiadavky. Tu sú najdôležitejšie z nich:

  1. Cena
  2. Referencia
  3. Komunikácia
  4. Termín dodania
  5. Obchodné podmienky

Cena

Nezamieňajme si pojmy „najnižšia cena“ a „najlepšia cena“. Najnižšia cena je najnižšie číslo, najlepšia cena je číslo, za ktoré dostaneme statok (službu, alebo produkt), v najlepšej možnej kvalite za ponúkanú sumu.

Príklad:
Janko, Miško a Ferko predávajú zmrzlinu. Tu sú ich zmrzliny s cenou, aj krátkym opisom, čo za danú cenu dostaneme:

  • Janko – cena: 0,80 €, zmrzlina je zmes vody a prášku a predáva ju zo stánku v nehygienických podmienkach.
  • Miško – cena: 1,10 € – zmrzlina je krémová z kvalitných prísad, stánok je čistý a dodržiava všetky hygienické normy.
  • Ferko – cena: 1,50 € – zmrzlina je rovnaká ako u Miška, stánok je luxusný a k zmrzline dostanem aj servítku.

Ktorú zmrzlinu by ste si vybrali? Asi by to vyzeralo nasledovne. Ak by ste nemali dostatok peňazí, tak Jankovu – bez ohľadu na kvalitu, je to zmrzlina. Ak by ste mali dostatok peňazí, tak asi Ferkovu – výborná zmrzlina a služba navyše, v podobe servítky. Avšak, ak hľadáte zlatý stred a kvalitu, za najlepšiu cenu, tak by ste si vybrali Miškovu zmrzlinu – kvalita, aj keď bez služby navyše, vzhľadom na úsporu nepodstatná, keďže servítka nijako neovplyvňuje chuť zmrzliny. Servítka predstavuje luxus navyše, za ktorý si zaplatíme, len ak pre nás cena nie je najdôležitejším kritériom.

Referencia

Najbežnejší spôsob, ako si overiť kvalitu. U viacerých firiem nájdeme, v online svete, zverejnené referencie na internete. či už v diskusných fórach, ale priamo na stránkach. Referenciu dávajú priamo zákazníci, ktorí boli, alebo neboli spokojní. Podľa toho vieme vyhodnotiť, v akej kvalite môžeme očakávať dodané stavebné práce, služby alebo materiál.

Ak je to len trochu možné, overte si pravdivosť dostupných referencií priamo u toho, kto referenciu zverejnil. Ak sa napríklad jedná len o referenčný zoznam, kontaktujte zodpovednú osobu vo firme, ktorá je na zozname.

Najhodnotnejšia referencia pochádza práve od zákazníka, ktorý s daným dodávateľom má osobnú skúsenosť.

Komunikácia

Pri stavebných prácach, alebo dodávateľoch stavebných materiálov, je komunikácia pre niekoho dôležitejšia, ako ostatné kritéria. V mojom zozname kritérií je cielene na 3. pozícii. Presne takú váhu má, pri mojej práci, dobrá komunikácia.

Práve pri komunikácii zistíte, aký (ne)dôležitý klient ste, pre daného dodávateľa. Indikátorom by mali byť drobnosti, napríklad či odpovedá dodávateľ na váš hovor hneď, či zavolá späť, alebo ho musíte kontaktovať opakovane, ako rýchlo odpovie na emailovú správu a či vôbec.

Aj toto kritérium by ste pri výbere dodávateľa mali zohľadniť.

Termín dodania

Toto kritérium používam s veľkou variabilitou. Dôležitosť mu prikladám podľa toho, ako naliehavý je projekt. Ak sa jedná o podstatný faktor pri stavebnom diele, tak radím toto kritérium vyššie ako komunikáciu, alebo referenciu, aj keď s opatrnosťou.

Termín dodania úzko súvisí s flexibilitou dodávateľa. Ide hlavne o to, ako rýchlo sa dokáže adaptovať a reflektovať na zmeny projektu.

Obchodné podmienky

V zozname síce na poslednom mieste, ale nemenej dôležité kritérium. Hlavne pri veľkých projektoch sú obchodné podmienky dôležitou súčasťou pri výbere dodávateľa. Jedná sa hlavne o to, ako sa dokážete s dodávateľom dohodnúť na dodržiavaní podmienok, na termínoch splatností faktúr, na podmienkach pri prácach naviac, ak by nastali a podobne.

Výberový vzorec

Ten spočíva v bodovacom systéme, výsledkom ktorého, by mal byť ten najlepší dodávateľ pre stavebné práce, službu, či materiál.

Podľa váhy priority, ohodnotím každé kritérium koeficientom dôležitosti. Pre najdôležitejšie kritérium zvolím najvyšší koeficient (v našom prípade 5) a pre najmenej dôležité kritérium zvolím najnižší koeficient (v našom prípade 1). Ak si zvolíte kritérií viac, tak najdôležitejšie kritérium dostane taký koeficient, koľko je počet kritérií a následne každé ďalšie kritérium o jeden menej.

Ďalším krokom je bodovanie dodávateľov, z ktorých si vyberám. Pre môj príklad som zvolila troch dodávateľov. Preto v tomto prípade, pri každom kritériu dostane dodávateľ, ktorý najviac vyhovel kritériu najvyšší počet bodov (v našom prípade 3) a dodávateľ, ktorý vyhovel danému kritériu najmenej, dostane, najmenej bodov (v našom prípade 1). Udelené body sú následne vynásobené koeficientom dôležitosti kritéria.

Na konci tabuľky dostaneme pri každom dodávateľovi počet bodov, ktoré získal v súčte bodov za každé kritérium. Dodávateľ s najvyšším počtom bodov je víťaz výberu. Ak by dosiahli dvaja dodávatelia rovnaký počet bodov, potom sa môžeme rozhodnúť napríklad pre toho, ktorý dostal viac bodov pri najdôležitejšom kritériu (pri kritériu s najvyšším koeficientom).

Tabuľka hodnotenia dodávateľov

Kritérium
(koeficient)
Dodávateľ ADodávateľ BDodávateľ C
Cena
(5)
Najnižšia
3 b. x (5) = 15
Najvyššia
1 b. x (5) = 5
Stred
2 b. x (5) = 10
Referencia
(4)
Stred
2 b. x (4) = 8
Najlepšia
3 b. x (4) = 12
Najhoršia
1 b. x (4) = 4
Komunikácia
(3)
Stred
2 b. x (3) = 6
Najlepšia
3 b. x (3) = 9
Najhoršia
1 b. x (3) = 3
Termín dodania
(2)
Stred
2 b. x (2) = 4
Najhorší
1 b. x (2) = 1
Najlepší
3 b. x (2) = 6
Obchodné pod.
(1)
Najlepšie
3 b. x (1) = 3
Stred
2 b. x (1) = 2
Najhoršie
1 b. x (1) = 1
Výsledok362924
Tabuľka výberového vzorca dodávateľa

Víťazným dodávateľom pre projekt, pri tomto vzorovom prípade, je dodávateľ A. V praxi je však výber omnoho zložitejší. Toto je zjednodušený príklad, ako sa dá postupovať, ak sa neviete pri výbere dodávateľa rozhodnúť.

Dôležitá je príprava stavby

Vo svojej 19 ročnej praxi som spolupracovala s rôznymi dodávateľmi. Aj bez takejto tabuľky, pri výbere vhodného dodávateľa pre daný projekt, už dokážem vybrať vhodného dodávateľa. Vždy sa snažím vybrať takého, ktorý sa pre daný projekt hodí najlepšie.

Pomáha mi pri tom zozbieraná databáza dodávateľov stavebných materiálov, stavebných firiem, ale aj malých živnostníkov. A v neposlednom rade skúsenosti, ktoré spočívajú v komunikácii, vo výslednom efekte a realizácii stavebných diel a vo vybudovaných vzťahoch.

Ak vás čaká nový stavebný projekt, či už ide o veľké stavebné dielo, alebo o malý rodinný dom, majte na pamäti, že dobre spracovaný stavebný rozpočet je základom rozumnej prípravy na stavbu. Následne samotná príprava stavby, kde spadá aj výber dodávateľa, je kľúčom k žiadanému výsledku.